نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزین بتن الیافی توانمند در رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای بتن مسلح سراسری دو دهانه

چکیده

در یک تیر سراسری بتن آرمه، با رسیدن لنگر در مقطع بحرانی به حد نهایی، تیر دچار خرابی نمی‌شود، بلکه اگر سازه از شکل‌پذیری کافی برخوردار باشد پس از تشکیل مفصل پلاستیک در نقطه بحرانی، باز توزیع تنش و لنگر به وقوع پیوسته و سبب می‌شود که سایر نقاط سازه نیز به مقاومت و ظرفیت نهایی خود برسند. رفتار سخت شوندگی کرنش تحت کشش، از بتن الیافی توانمند یک مصالح توانمند با قابلیت جذب انرژی بالا و قابلیت ترک خوردگی‌های زیاد قبل از شکست، ساخته است. هدف از این تحقیق، بررسی رفتار خمشی، الگوی ترک‌خوردگی، شکل‌پذیری تیرهای سراسری دو دهانه ساخته شده با مصالح بتن الیافی توانمند حاوی 2% الیاف فولادی در مقایسه با تیرهای ساخته شده با بتن معمولی می‌باشد. بدین منظور دو عدد تیر بتن آرمه که نمونه اول به عنوان تیر مرجع و نمونه دوم با بتن الیافی توانمند به طور کامل دارای بتن الیافی توانمند می‌باشند ساخته شدند. ابعاد هر یک از تیرها 4000*250*200 میلی‌متر و فاصله مرکز به مرکز هر یک از تیکه‌گاه‌های تیر از یکدیگر 1800 میلی‌متر می‌باشد. طول آزاد هر یک از دهانه‌ها به دو قسمت مساوی تقسیم و نیروی متمرکز در وسط و به صورت متقارن و به صورت افزاینده اعمال گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از مصالح بتن الیافی توانمند با 2% الیاف فولادی در نمونه‌ها باعث افزایش شکل‌پذیری جابجایی و انرژی به ترتیب به میزان 2.5 و 1.76 گردیده و بارهای ترک خوردگی و نهایی تیر دارای بتن الیافی توانمند به ترتیب 50 و 27 درصد نسبت به تیر ساخته شده با بتن معمولی افزایش یافته نشان می‌دهد. با به کارگیری بتن الیافی توانمند به جای بتن معمولی در ساخت تیرهای سراسری، ظرفیت باربری در تیرهای ساخته شدهب ا بتن الیافی توانمند به طور کامل به میزان 35% نسبت به تیرهای سراسری ساخته شده با بتن معمولی افزایش داشته است. سطح زیر منحنی نیرو- تغییر مکان که نشان دهنده میزان جذب انرژی می‌باشد؛ در تیرهای ساخته شده با بتن معمولی را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی: بتن الیافی، تیر سراسری، شکل‌پذیری، باز توزیع لنگر، الیاف فولادی.

ادامهٔ «بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزین بتن الیافی توانمند در رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای بتن مسلح سراسری دو دهانه»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مطالعه پارامترهای دوام و مقاومت بتن مسلح با الياف ماكروسنتتيک پلي اولفين

چکیده

در سال‌های اخیر در دنیا کاربرد الیاف مصنوعی به منظور بهبود خواص مکانیکی و کاهش جمع شدگی بتن تازه و سخت شده، افزایش جذب انرژی و مقاومت در برابر ضربه بتن و جایگزینی آرماتورهای حرارتی و الیاف فلزی بسیار گسترش یافته است. ولی در مورد پارامترهای دوام بتن الیافی تحقیق کاربردی صورت نگرفته است. در این مقاله تأثیر الیاف ماکروسنتتیک پلی اولفین با سه شکل ظاهری فورتا فرو و کورتا بلند و بارچیپ در درصدهای حجمی مختلف بر روی نفوذپذیری تحت فشار آب و مقاومت الکتریکی و جذب آب کل بتن بررسی شده است. همچنین مقاومت فشاری و خمشی نمونه‌ها در سن 28 روزگی نسبت به نمونه‌های شاهد سنجیده شده است. آزمونه‌های مکعبی جهت انجام آزمون نفوذپذیری، جذب آب، مقاومت الکتریکی و مقاومت فشاری و آزمونه‌های منشوری (تبر) جهت انجام آزمون خمشی (کشش غیر مستقیم) بتن الیافی و بتن شاهد در آزمایشگاه ساخته شدند. به این منظور 10 طرح اختلاط با مکعب‌هایی به ابعاد 150*150*150 میلی‌متر و تیرهایی به ابعاد 150*150*600 را مطابق استانداردهای ASTM و BS که مجموعاً 170 نمونه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزایش الیاف ماکروسنتتیک پلی اولفین در بیشتر درصدها باعث افزایش خواص مکانیکی و همچنین باعث افزایش دوام کوتاه مدت است.

کلمات کلیدی” دوام، مقاومت، بتن الیافی، پلی اولفین، کورتا بلند، بارچیپ، خمش، نفوذ

ادامهٔ «مطالعه پارامترهای دوام و مقاومت بتن مسلح با الياف ماكروسنتتيک پلي اولفين»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن پس از بارگذاری اولیه

چکیده

در پروژه‌های رایج ساختمانی، کارکردن با بتنی که هنوز به مقاومت نهایی خود دست پیدا نکرده است یک امر غیر قابل پیشگیری است. ممکن است بارهای عمدی یا غیر عمدی در روزهای ابتدایی اجرای بتن بر روی آن وارد شود که سببب خسارت به سازه و تأثیر در روند رشد مقاومت سازه شود. در این مقاله تأثیر شرایط عمل‌آوری مختلف و حضور الیاف پلی‌پروپیلن در پیش بارگذاری در سنین ابتدایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد مقاومت 28 روزه نمونه‌های پیش بارگذاری شده در 1 روز شده است.

واژه‌های کلیدی: بتن، الیاف پلی‌پروپیلن، پیش بارگذاری، مقاومت فشاری

ادامهٔ «مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن پس از بارگذاری اولیه»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تهیه بتن سبک با استفاده از الیاف کاغذ روزنامه باطله

چکیده

در این تحقیق، امکان استفاده از روزنامه باطله در ساخت پانل‌های بتن- الیاف مورد بررسی قرار گرفته است. عواملی که در این تحقیق مد نظر بودند شامل نسبت الیاف به سیمان در چهار سطح 5، 10، 15 و 25 درصد میزان کلرید کلسیم به عنوان ماده افزودنی تسریع کننده گیرایی در دو سطح (3 و 5 درصد) براساس وزن خشک سیمان در نظر گرفته شدند. خواص مورد بررسی شامل خمش استاتیک که در آن مدول گسیختگی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین میزان واکشیدگی ضخامت طبق استاندارد DIN68763 اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که تخته‌های ساخته شده با 10 درصد الیاف روزنامه باطله همراه با استفاده از 5 درصد کلرید کلسیم دارای بیشترین مقاومت و کمتری واکشیدگی ضخامتی بودند که بهترین شرایط استفاده از الیاف روزنامه باطله را در تولید این محصول نشان می‌دهد.

ادامهٔ «تهیه بتن سبک با استفاده از الیاف کاغذ روزنامه باطله»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی بتن الیافی پلی‌پروپیلن و میلگرد GFRP با قطرهای مختلف با استفاده از آزمایش بیرون کشیدگی

چکیده

استفاده از میگلردهای FRP در صنعت ساختمان‌سازی، از جمله روش‌های نوین ترمیم و مقاوم‌سازی در عصر حاضر محسوب می‌شود. از طرفی طرح اختلاط بتن و شکل سنگدانه‌ها و نحوه قرار گرفتن میلگردهای FRP در خواص مکانیکی بتن از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. الیاف پلی‌پروپیلن به عنوان افزودنی، جهت مسلح نمودن انواع بتن و مخلوط‌های سیمانی و گچی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصرف الیاف پلی‌پروپیلن، باعث افزایش مقاومت خمشی، کششی، برشی و سایشی در بتن الیافی می‌شود. در این تحقیق ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی با توجه به اندرکنش میان سطوح میلگرد GFRP با قطرهای مختلف و بتن الیافی پلی‌پروپیلن صورت گرفته است که با تست بیرون کشیدگی میلگرد GFRP از 4 نمونه استوانه‌ای 300*150 میلیمتر در آزمایشگاه انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مقاومت چسبندگی میلگردهای GFRP و بتن الیافی پلی‌پروپیلن بیشتر از مقاومت چسبندگی میلگردهای فولادی با بتن معمولی می‌باشد. همچنین با افزایش قطر میلگرد، مقاومت چسبندگی میان بتن الیافی پلی‌پروپیلن و میلگردهای GFRP، 0.25 درصد کاهش می‌یابد.

ادامهٔ «بررسی آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی بتن الیافی پلی‌پروپیلن و میلگرد GFRP با قطرهای مختلف با استفاده از آزمایش بیرون کشیدگی»