ضدیخ فوم بتن

این نوع ضد یخ بدون کلراید می‌باشد لذا تاثیری در خورندگی فلزات ندارد.این نوع ضدیخ بر پایه‌ی نیترات کلسیم بوده و هیدراسیون بتن را تسریع و تکمیل می‌کند لذا موجب افزایش مقاومت بتن می‌گردد و به عنوان زودگیر در انواع بتن ریزی ها از جمله فوم بتن نیز کاربرد دارد.