روان کننده

نسل اول روان کننده‌ها شامل روان کننده های پایه‌ی لیگنو و نفتالینی می‌گردد که رنگ آن قهوه‌ای می باشد و به دلیل کاهش مقاومت بتن منسوخ گردیده ولی فروش آن در بازار رایج می‌باشد.لذا با توجه به کاهش چشم گیر مقاومت بتن و مشکلات حاصله بعد از استفاده از این محصول این مجموعه نسل اول روان کننده ها خودداری می‌کند.