الیاف مخصوص فوم بتن

این الیاف مخصوص فوم بتن می‌باشد که موجب جلوگیری ترکهای فوم بتن گردیده و از افت فوم بتن جلوگیری می کند.

این الیاف موجب افزایش مقاومت فشاری فوم بتن نیز میگردد.